Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez RODO

okres realizacji:trzy edycje szkoleń w okresie maj-czerwiec 2018

Szkolenia dla organizacji pozarządowych z subregionu konińskiego, współpracujących z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej